Zavod za zaštitu od požara

Slika 60

Izrada planova zaštite od požara              

Pregled projektne dokumentacije sa stanovišta zaštite od požara i zaštite na radu i izdavanje odgovarajućih isprava

Pregled novoizgrađenih i rekonstruisanih objekata, instalacija i tehnoloških procesa sa stanovišta zaštite od požara i zaštite na radu i izdavanje odgovarajućih isprava              

Izrada elaborata o zaštiti od požara i eksplozije kao sastavnih dijelova projektne dokumentacije u vezi sa primjenom mjera, standarda i normativa zaštite od požara i eksplozije

Izrada elaborata o zonama opasnosti     

Izrada podloga i idejnih rješenja za projektovanje specifičnih objekata u smislu zaštite od požara, učestvovanje u izradi projektne dokumentacije iz oblasti zaštite od požara i eksplozije

Izrada normativnih akata iz oblasti zaštite od požara:

  • pravilnika o korištenju i održavanju električnih instalacija u protiveksplozionoj zaštiti,
  • pravilnika o rukovanju zapaljivim i opasnim materijama,
  • pravilnika o periodičnom ispitivanju i održavanju instalacija i uređaja i
  • pravilnika o statičkom elektricitetu
  • Periodični pregledi i ispitivanje ispravnosti i funkcionisanja sistema:
  • za dojavu i gašenje požara,
  • uređaja za kontrolu i zaštitno djelovanje,
  • uređaja za sprečavanje širenja požara,
  • uređaja i instalacija izvedenih u protiveksplozionoj zaštiti             

Mjerenje i ispitivanje statičkog elektriciteta

Servisiranje i revizija vatrogasnih aparata i druge opreme za gašenje požara

Ispitivanje materijala i konstrukcija u pogledu gorivosti i vatrootpornosti


Rješenja

0 0